mysql

 1. linux Navicat 安装破解

  linux Navicat 安装破解 破解办法 第一次执行./start_navicat,主目录下面会生成一个.navicat的文件夹,到期的时候把这个文件夹删除即可恢复使用 sudo rm -rf .navicat

  2019-04-17   mysql 145 views


 2. mysql远程连接授权

  2018-09-11   mysql 217 views


 3. mysql sql语句大全

  mysql语句

  2018-09-06   mysql 400 views